Aktivity v EP | Vystoupení v Evropském parlamentu

Archiv aktivit v Evropském parlamentu

2014 - 2019

Ve své práci navazuji na témata ochrany spotřebitelů, nediskriminace na vnitřním trhu, bezpečnosti dopravy i práv cestujících. Kromě Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) jsem v tomto období pracovala také ve Vyšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu (EMIS), který vznikl v návaznosti na kauzu Dieselgate.

Dlouhodobě se věnuji též ochraně práv osob s postižením, díky čemuž jsem v prosinci 2016 byla zvolena předsedkyní parlamentní meziskupiny pro práva osob s postižením.

Pokračuji také v práci místopředsedkyně Delegace pro vztahy s Izraelem a náhradnice v Delegaci pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN).

2009 - 2014

Ve svém prvním volebním období, v letech 2009-2014, jsem měla možnost pracovat ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a ve Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT). Jako zpravodajka za Evropský parlament jsem pracovala mimo jiné na legislativních zprávách, které se týkaly zejména bezpečnosti silniční dopravy a práv spotřebitelů.

Co se týče zahraničních vztahů Evropského parlamentu, již od prvního volebního období jsem místopředsedkyní Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Izraelem. Byla jsem také členkou Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří a pracovala jsem i v Delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a Delegaci pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN).

Hlavní zpravodajství a další parlamentní aktivity

Dvojí kvalita výrobků na vnitřním trhu
Jako hlavní zpravodajka Evropského parlamentu ke dvojí kvalitě jsem vypracovala usnesení, které vyzvalo k rozšíření tzv. černé listiny směrnice o nekalých obchodních praktikách o zákaz dvojí kvality. Co to znamená? Že nabízet na vnitřním trhu značkové výrobky, které na první pohled vypadají pro spotřebitele všude stejně, ale ve skutečnosti se svým obsahem liší (například menší podíl hlavní suroviny nebo použití náhražky), je nekalou pratikou a může být postihováno jako nezákonné. Přehled řady mých aktivit k tématu dvojí kvality výrobků naleznete zde.

Zavedení palubního systému eCall
Jako hlavní zpravodajka jsem vyjednávala o zavedení veřejného systému tísňového volání eCall, který v případě dopravní nehody přivolá automaticky pomoc záchranářů a podstatně urychlí jejich příjezd kdekoliv v Evropě. Může tak zachránit až 2500 životů ročně a podstatně zmírnit následky zranění při dopravních nehodách. Systémem eCall budou díky tomuto nařízení postupně vybaveny všechny nové modely osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel po 31. březnu 2018.

Spolupráce dozorových orgánů na ochranu spotřebitele
Jako hlavní zpravodajka za Evropský parlament vyjednávám se zástupci členských států v Radě EU o nařízení, které má zlepšit vymáhání spotřebitelských práv v EU. Návrh má podstatně rozšířit pravomoci dozorových orgánů, mezi které patří například Česká obchodní inspekce nebo Český telekomunikační úřad, v oblastech vyšetřování, vymáhání práva a stanovení nápravných opatření.

Evropský akt přístupnosti
Za sociální demokraty jsem vedla jednání o legislativních požadavcích na přístupnost výrobků a služeb. Takzvaný "Akt přístupnosti" je horizontální právní předpis EU, který pokrývá širokou škálu produktů a služeb, jako jsou počítačová nebo telefonní zařízení, samoobslužné terminály a řada on-line a offline služeb včetně dopravy, bankovních služeb nebo elektronického obchodu.

Balíček mobility
Jako stínová zpravodajka za frakci S&D jsem pracovala na revizi směrnice, která má zjednodušit placení elektronického mýtného v EU. Pro členské státy se také zjednoduší sdílení informací o řidičích, kteří neuhradili mýtné v jiném evropském státu. V praxi to mimo jiné znamená, že díky tomu budou moci řidiči užívat pouze jedno palubní zařízení pro úhradu mýtného napříč evropskou silniční sítí. Jedná se také o první úspěšně vyjednanou dohodu z opatření v rámci tzv. silničního balíčku představeného Komisí před rokem a půl, který má za cíl posílit vnitřní trh v dopravě a zjednodušit či vyjasnit jeho současná roztříštěná pravidla.

Směrnice o právech spotřebitelů
Stála jsem u zrodu směrnice, díky které lidé získají lepší informace nejen o výrobku, ale i o jeho konečné ceně a budou moci snadněji odstoupit od kupní smlouvy v případě problémů.

Ochrana účastníků silničního provozu
Počet úmrtí a vážných zranění na evropských silnicích zůstává stále neakceptovatelně vysoký, obětmi jsou často nejzranitelnější účastníci silničního provozu, tedy chodci a cyklisté. Za sociální demokraty vyjednávám obsah nařízení, které má rozšířit bezpečnostní výbavu vozidel a zvýšit nejen aktivní i pasivní bezpečnost posádky, ale také snížit dopady kolizí chodců a cyklistů s vozidly.

Spolupráce dozorových orgánů na ochranu spotřebitele
Jako stínová zpravodajka frakce socialistů a demokratů ve výborech IMCO i TRAN jsem pracovala na směrnici, která by měla zajistit přístupnost výrobků a služeb, z níž mohou mít řadu výhod občané s postižením, ale také například i starší občané nebo rodiče s dětmi. Nediskriminaci a zlepšení přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením požaduje také stanovisko výboru TRAN k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UN CRPD), pro něž jsem byla rovněž stínovou zpravodajkou.

Nekalé obchodní praktiky
Byla jsem stínovou zpravodajkou hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách, které upozorňovalo na nutnost lepšího provádění stávajících pravidel a zvýšení sankcí za jejich nedodržování. V České republice již od roku 2011 pořádám vzdělávací semináře nejen pro seniory s praktickými radami o ochraně před nekalými obchodními praktikami a na toto téma jsem také vydala několik publikací.

Akt o jednotném digitálním trhu
Akt upozorňuje na otázky související s digitální revolucí - jaké bude mít dopady na společnost, přístup ke zboží a službám, pracovní podmínky zaměstnanců či veřejnou správu. Jako stínová zpravodajka jsem do textu prosadila řadu připomínek týkajících se spotřebitelské politiky.

Nekalé obchodní praktiky v potravinářském řetězci
Poslanci Evropského parlamentu se v této zprávě shodli, že nekalé obchodní praktiky mezi jednotlivými aktéry v potravinářském řetězci jsou závažný problém, který vyžaduje legislativní opatření na evropské úrovni, a vyzvali Komisi, aby předložila návrh takového řešení.

Snížení počtu vážných zranění při dopravních nehodách
Ročně je na evropských silnicích vážně zraněno přes 200 000 osob. Navrhla jsem proto písemnou deklaraci, která vyzývala Komisi k přijetí strategického cíle snížení počtu vážně zraněných na evropských silnicích. Deklaraci podpořilo téměř tři sta poslanců. Ve výboru TRAN jsem se také stala stínovou zpravodajkou ke zprávě zabývající se novými bezpečnostními prvky automobilů.

Práva cestujících ve všech druzích dopravy
Jako stínová zpravodajka skupiny SD jsem prosazovala, aby byli cestující lépe informováni o svých právech. Na půdu Evropského parlamentu jsem také jako jedna z prvních přinesla téma práv cestujících v případě krachu letecké společnosti.

Bílá kniha o dopravě do roku 2050
Jako stínové zpravodajce se mi podařilo prosadit, aby byla v této zprávě o budoucím vývoji dopravní politiky v EU věnována pozornost zejména vyrovnání rozdílné úrovně dopravní infrastruktury v tzv. starých a nových členských státech Unie.

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel
Podle odhadů Evropské komise zapříčiňují technické závady asi 6 % všech nehod na silnicích, při kterých zemře přibližně 2 000 lidí a mnohem více se zraní. S litevským předsednictvím a Komisí jsem tedy vyjednávala o znění balíčku předpisů, který by měl zvýšit bezpečnost na silnicích a nastavit minimální úroveň technických kontrol tak, aby osobní a užitková vozidla byla dlouhodobě udržována v dobrém technickém stavu.

Evropská občanská iniciativa
Na základě této iniciativy může nejméně jeden milion občanů EU navrhnout Evropské komisi přijetí nových právních předpisů. Z pozice stínové zpravodajky k tomuto návrhu se mi podařilo snížit počet států potřebných pro registraci nové iniciativy na jednu čtvrtinu.

Erasmus+
Podílela jsem se na vzniku nového programu Erasmus+, díky kterému budou moci na stáž či za vzděláním do zahraničí vycestovat tisíce mladých lidí z České republiky.

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]