Tři roky za námi

Dnes je to přesně tři roky, co proběhlo první krajské zastupitelstvo, od kterého se věnuji krajskému zdravotnictví. Jak bych uplynulé tři roky zhodnotila?

Jsem v první řadě ráda, že jsme vrátili debatu o zdravotnictví nohama na zem, k řešení reálných problemů, které v kraji máme.

To znamená k nedostatku a věkové skladbě praktických lékařů, dětských lékařů, zubařů, ale i třeba dětských psychiatrů, ale také nelékařského personálu, všeobecných sester, radiologických asistentů, atd. Dopadají na nás všechny důsledky celostátní (ne)politiky ve zdravotnictví.

Jsem proto ráda i za to, že se mi podařilo předsvědčit kolegy v krajské radě a zastupitelstvu, že se musíme věnovat výchově a vzdělávání zdravotníků zde v kraji, navýšit pro toto vzdělávání kapacitu škol, zajistit rozvoj všech našich okresních nemocnic, včetně jasného plánu pro dlouhodobé, finančně zajištěné akce. A také, že kraj musí věnovat pozornost i výchově a vzdělávání nejen v nemocnicích, ale i pro primární péči v terénu, podpořit mladé lékaře a jejich školitele.

Proto za úspěch považuji nové vyšší odborné školy v Kroměříži a Uherském Hradišti, dohodu s Univerzitou Tomáše Bati na dvou nových oborech: radiologický asistent a zdravotnický záchranář, jejichž akreditaci, veřím, že brzy dotáhneme do úspěšného finále.

Schválili jsme nové podpůrné programy do zdravotnictvi. Z původních několika set tisíc na stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů v roce 2020, má Zlinský kraj nyní programy a individuální podpory zdravotnictví za vice než 25 milionů Kč. Týkají se stipendií, školitelů, ale i podpor na vybavení ordinací praktických a dětských lékařů, zubařů tam, kde tyto praxe končí nebo nových praxí ambulantních dětských psychiatrů.

Právě dlouhodobost a předvídatelnost ve zdravotnictví je nesmírně důležitá, proto jsem předložila novou Koncepci zdravotnictví Zlínského kraje do roku 2030, kterou schválilo Zastupitelstvo Zlinského kraje napříč politickým spektrem, která se věnuje výhledu jednotlivých oborů, ale obsahuje i seznam investic do každé z našich nemocnic podle jejich schválených dlouhodobých plánů rozvoje.

Krajská nemocnice T. Bati kromě projektových prací na pavilonu nové porodnice, jehož výstavba by měla být zahájena na přelomu roku 2024-25, a polybloku urgentní mediciny, kterým bude modernizace KNTB následně završena, se v Baťovce systematicky pokračuje v modernizaci a rekonstrukci stávajících pracovišť. Do konce volebního období nás čeká například celková modernizace pracoviště hemodialýzy, zateplení budovy interny, úpravy několika dalších lůžkových stanic, například neurologické JIP, zázemí centra digestivní endoskopie, všechno zde nejde vyjmenovat. Kompletní informace jsou na webu: www.budoucnostbatovky.cz.

V Uherském Hradišti se v uplynulých letech úspěšně dokončil nový plicní pavilon a naplno se rozběhnou práce na rekonstrukci tzv. staré interny pro lůžka následné péče a lůžkovou rehabilitaci, dokončení je plánováno v roce 2025. Nemocnice bude ještě rozšiřovat gynekologicko-porodnické oddělení, a několik dalších akcí, včetně nového heliportu.

V Kroměřížské nemocnici se pyšní novými porodními sály. Intenzivně se pracovalo na přípravě větších investic. Do konce tohoto volebního období bude zahájena přístavba pro urgentní příjem a oční oddělení. Bude to největší investiční akce do Kroměřížské nemocnice za posledních 15-20 let. Současně se bude projektovat dostavba a modernizace budovy chirurgických oborů, tak, aby stavební práce mohly navázat na dokončení přístavby pro urgentní příjem.

Vsetinská nemocnice má konečně magnetickou rezonanci, jejíž pořízení bylo jedno z prvních rozhodnutí, které jsme spolu s novým managementem Vsetínské nemocnice udělali. Jsem ráda, že se ve velmi rychlém čase podařilo magnetickou rezonanci, včetně nutné přístavby, zrealizovat. Další dokončenou stavbou je nové pracoviště hemodialýzy, která se tak mohlo přemístiit z již zcela nevyhovujících prostor. Projekčně se nyní budou připravovat další záměry, ať již na modernizaci stávajících lůžkových stanic, urgentního přímu, ale zejména na novém chirurgickém pavilonu. V nemocnici se také zbourají vystěhované staré budovy, které stojí v cestě další plánované výstavby.

A co dalšího nás ještě čeká? Do konce volebního období chceme nově rozběhnout ve spolupráci zejména KNTB a UTB systematickou podporu vědecké a publikační činnosti v oblasti zdravotnictví.

Při pohledu tři roky zpět, myslím, že bychom při hodnocení zdravotnictví v kraji neměli zapomínat na covid a to, pod jakým tlakem zdravotníci i management nemocnic byli a co vše museli zajišťovat nad rámec svých běžných činností. To, že se navíc podařilo získat téměř miliardu korun v rámci programu React-EU na modernizaci přístrojového vybavení našich nemocnic, že všechny dosáhly historicky nejlepších hospodářských výsledků a všechny smazaly veškerou ztrátu z minulých let, je skvělou vizitkou práce zdravotníků, mnoha dalších zaměstnanců nemocnic i jejich vedení, které jsme uvedli do funkci v každé z našich nemocnic. Všem za to moc děkuji.